ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina staat de algemene voorwaarden vermeld. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze voorwaarde? Stuur ons dan een e-mail naar info@bariumbuizen.nl of laat een bericht achter bij ''contact''. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. 

De leverings -en betalingscondinties zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen. Wanneer u een bestelling plaats bij Barium Buizen gaat u automatisch akkoord met onze Algemene voorwaarden. 

Barium Buizen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden. 

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bariumbuizen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bariumbuizen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bariumbuizen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bariumbuizen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bariumbuizen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Bariumbuizen zijn vrijblijvend en Bariumbuizen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro\`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kan je binnen 5 (5) dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Bariumbuizen worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 5 (5) dagen melden per e-mail aan Bariumbuizen onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Bariumbuizen zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Bariumbuizen zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Bariumbuizen neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@bariumbuizen.nl zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bariumbuizen bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bariumbuizen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bariumbuizen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bariumbuizen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bariumbuizen

6. Levering
6.1 De door Bariumbuizen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bariumbuizen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bariumbuizen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Bariumbuizen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
8.3 Barium Buizen is niet aansprakelijk voor ongelukken of schade die veroorzaakt kunnen worden door het niet veilig afsteken van vuurwerk. Daarnaast keurt Barium Buizen het gebruik en-/of kopen van illegaal vuurwerk ten strengste af en is hiervoor niet aansprakelijk.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Bariumbuizen (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Bariumbuizen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Bariumbuizen.
9.2 De administratie van Bariumbuizen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bariumbuizen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bariumbuizen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bariumbuizen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bariumbuizen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bariumbuizen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Bariumbuizen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2018 Barium Buizen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel